Bomen en Ruimte/Arbres et Espace

Bomen vormen het hart en de longen van de wereld.


In werkelijkheid is er niets dan ruimte. Aarde en lucht hangen werkelijk samen met elkaar.
Sedert het tijdsbegin als één geheel.(Naar Lucretius, Romeins filosoof en dichter)

De natuur biedt door verstilling, mysterie, het medidatieve, het onmetelijke... tegenwicht aan een opgejaagde maatschappij.'

'Het ontdekken van het juiste materiaal en techniek teneinde zich uit te kunnen drukken zoals men wil, vergt een houding van levenslang onderzoek.'


'Les arbres sont le coeur et les poumons du monde'.

En realité il n'ya que l'espace. la terre et l'air sont vraiment ensemble. Depuis le début du temps en une seul unité.
(D'après Lucretius, philosophe et poète romain)

'les emotions de la nature offre le contrpoids contre une societé bousculante: la silence, le mystère, la meditative, l'immensité...'

'La découverte du materiel et de la technique, pourqu'on puisse s'exprimer comme on veut, exige une attitude de recherche tout au long de la vie'.

(Christine Seghers)